contact@olzafulfillment.com +48 797 780 106

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych

Spółka OLZA BUSINESS GROUP, a.s. , zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie w dziale B, wkładka 11425, numer identyfikacyjny 17374821, z siedzibą Nádražní 41/5, 737 01 Czeski Cieszyn, jako administrator danych osobowych, niniejszym informuje swoich Klientów, partnerów umownych i inne zainteresowane osoby o przetwarzaniu danych osobowych, do którego dochodzi w ramach działalności spółki OLZA BUSINESS GROUP, a.s., gdzie działalność ta polega głównie na świadczeniu usług magazynowych i logistycznych.

OLZA BUSINESS GROUP, a.s. przetwarza dane osobowe z następujących przyczyn i celów prawnych:

 1. Zawarcie umowy lub negocjowanie umowy, wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy

OLZA BUSINESS GROUP, a.s. świadczy usługi magazynowe i logistyczne. W tym celu spółka przetwarza dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie tych usług, co obejmuje dane przekazane przez Klienta spółce OLZA BUSINESS GROUP, a.s. w kontekście zawarcia umowy lub dane osobowe wynikające z tego stosunku umownego (historia zamówień, fakturowanie itp.).

Podstawą prawną tego przetwarzania jest przede wszystkim wykonanie umowy oraz praw i obowiązków z niej wynikających, w tym świadczenie usług serwisowych i obsługi Klienta w związku z umową. Ponadto, te dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia praw i obowiązków OLZA BUSINESS GROUP, a.s. wynikających z przepisów prawa (np. obowiązki księgowe i podatkowe) lub w celu realizacji uzasadnionych interesów firmy (np. obrona roszczeń prawnych i interesów firmy).

Podobne przetwarzanie danych osobowych ma miejsce również w innych przypadkach zawierania umów z partnerami biznesowymi OLZA BUSINESS GROUP, a.s., gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w podobnym zakresie, w podobnych celach i z identycznych powodów.

 1. Oferta produktów i usług firmy OLZA BUSINESS GROUP, a.s.

OLZA BUSINESS GROUP, a.s. może również przetwarzać dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami w ramach marketingu bezpośredniego z ofertą własnych produktów i usług. W tym celu przetwarzane są dane kontaktowe. Podstawą prawną tego przetwarzania jest albo udzielona zgoda, przy czym więcej informacji o tym przetwarzaniu znajduje się w ramach takiej zgody, albo uzasadniony interes firmy. Dotyczy to przypadku, gdy usługi były wcześniej świadczone między Klientem a OLZA BUSINESS GROUP, a.s. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, po czym zaprzestanie się przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 1. Korzystanie ze strony internetowej firmy

Jeśli korzystają Państwo ze strony internetowej OLZA BUSINESS GROUP, a.s., w tym kontekście przetwarzane są również pliki cookies.

Dane osobowe są przetwarzane przez OLZA BUSINESS GROUP, a.s. przede wszystkim przez czas trwania stosunku umownego ze spółką, tj. przez okres możliwości wykonywania praw i obowiązków wynikających z tego stosunku umownego, w szczególności przez czas trwania okresu przedawnienia i rozsądny okres po nim, w przypadku gdy jakiekolwiek roszczenia zostaną zgłoszone po zakończeniu okresu przedawnienia. Ponadto OLZA BUSINESS GROUP, a.s. zwraca uwagę, że dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług lub do wypełnienia wszystkich zobowiązań OLZA BUSINESS GROUP, a.s. , niezależnie od tego, czy zobowiązania te wynikają z umowy między nami, czy z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, są przetwarzane przez spółkę niezależnie od udzielonej przez Państwa zgody przez okres czasu określony przez odpowiednie przepisy prawa lub zgodnie z nimi (ten okres przetwarzania danych osobowych może wynosić do 10 lat). W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, następuje to przez okres określony w tej zgodzie lub do czasu jej odwołania, jeżeli nastąpi to przed okresem, na który zgoda została wyrażona. Jeżeli okres ten nie został określony w zgodzie, spółka będzie przetwarzać dane osobowe przez rozsądny okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zgoda została udzielona.

Dane osobowe są ujawniane osobom trzecim w charakterze podmiotów przetwarzających. Chodzi przede wszystkim o partnerów umownych OLZA BUSINESS GROUP, a.s., z których usług spółka korzysta w ramach swojej działalności. Są to np. dostawcy rozwiązań informatycznych i oprogramowania, dostawcy usług prawnych, podatkowych czy księgowych, firmy transportowe itp.

W niektórych przypadkach OLZA BUSINESS GROUP, a.s. może również przekazywać dane osobowe do państw nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z usług określonych firm zagranicznych (Microsoft, Google, Facebook). OLZA BUSINESS GROUP, a.s. przekazuje dane osobowe tylko firmom, które są zobowiązane do konsekwentnej ochrony Państwa danych osobowych, i to tylko ze Stanów Zjednoczonych. Mimo to musimy Państwa ostrzec, że USA jest krajem, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych; oznacza to między innymi, że agencje rządowe w USA mogą mieć prawo dostępu do Państwa danych osobowych bez skutecznych środków zaradczych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych poszczególnym osobom przysługują określone prawa w stosunku do OLZA BUSINESS GROUP, a.s. Do tych praw należą:

 1. Prawo dostępu - na podstawie tego prawa Klient lub inna osoba ma prawo wiedzieć, jakie dane są przetwarzane na jego temat, w jakim celu, jak długo, skąd pochodzą jego dane osobowe, komu są przekazywane, kto poza OLZA BUSINESS GROUP, a.s. przetwarza dane osobowe oraz jakie inne prawa przysługują Klientowi lub innej osobie w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Chociaż wszystkie informacje powinny być zawarte w tym dokumencie, Klient lub inna osoba może skontaktować się z OLZA BUSINESS GROUP, a.s. w celu uzyskania dalszych informacji, jeśli są one niejasne.

 2. Prawo do sprostowania - jeżeli Klient lub inna osoba odkryje, że dane osobowe przetwarzane przez OLZA BUSINESS GROUP, a.s. są niedokładne lub niekompletne, Klient lub inna osoba ma prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia bez zbędnej zwłoki.

 3. Prawo do usunięcia danych - w niektórych przypadkach Klient lub inna osoba ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe Klienta lub innej osoby zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn:

  • dane osobowe Klienta lub innej osoby nie są już potrzebne do celów, w których były przetwarzane,

  • Klient lub inna osoba wycofuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w wypadkach, gdy udzielenie zgody jest niezbędne do przetwarzania i nie ma innej przyczyny, dla której dane mogą być nadal przetwarzane,

  • Klient lub inna osoba wykonuje swoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania) danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów OLZA BUSINESS GROUP, a.s. i okaże się, że nie istnieją już takie prawnie uzasadnione interesy uzasadniające takie przetwarzanie; lub

  • Klient lub inna osoba uważa, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez OLZA BUSINESS GROUP, a.s. nie jest już zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Prawo to nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest nadal niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OLZA BUSINESS GROUP, a.s. lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania - w niektórych przypadkach Klient lub inna osoba oprócz prawa do usunięcia danych osobowych może skorzystać z prawa do ograniczenia ich przetwarzania. Prawo to pozwala Klientowi lub innej osobie w określonych przypadkach zażądać, aby dane osobowe Klienta lub innej osoby zostały oznaczone i nie podlegały dalszym operacjom przetwarzania - w tym przypadku jednak nie na zawsze (jak w przypadku prawa do usunięcia danych), ale na określony czas. OLZA BUSINESS GROUP, a.s. musi ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, jeśli:

  • Klient lub inna osoba zaprzecza prawdziwości danych osobowych, zanim zostanie ustalone, jakie dane są prawdziwe,

  • dane osobowe Klienta lub innej osoby są przetwarzane bez wystarczającej podstawy prawnej (np. ponad to, co można przetwarzać), ale Klient lub inna osoba będzie wolała ograniczyć takie dane przed ich usunięciem (np. jeśli spodziewa się, że w przyszłości i tak przekaże takie dane firmie OLZA BUSINESS GROUP, a.s.),

  • dane osobowe Klienta lub innej osoby nie są już potrzebne do powyższych celów przetwarzania, ale są potrzebne Klientowi do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub

  • Klient lub inna osoba zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania. Prawo do sprzeciwu zostało opisane bardziej szczegółowo poniżej w sekcji Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Na czas badania, czy sprzeciw Klienta lub innej osoby jest uzasadniony, OLZA BUSINESS GROUP, a.s. jest zobowiązana do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta.

 2. Prawo do przenoszenia danych - Klient lub inna osoba ma prawo otrzymać od OLZA BUSINESS GROUP, a.s. wszystkie swoje dane osobowe przekazane przez Klienta lub inną osobę i przetwarzane na podstawie zgody Klienta. Dane osobowe Klienta lub innej osoby będą im przekazywane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. W celu umożliwienia łatwego przekazania danych na żądanie Klienta lub innej osoby, mogą to być wyłącznie dane przetwarzane automatycznie w elektronicznych bazach danych.

 3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - Klient lub inna osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu OLZA BUSINESS GROUP, a.s. Wówczas OLZA BUSINESS GROUP, a.s. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że istnieją ważne, uzasadnione podstawy do kontynuowania takiego przetwarzania. OLZA BUSINESS GROUP, a.s., po zgłoszeniu sprzeciwu, zawsze zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta lub innej osoby dla celów marketingu bezpośredniego.

 4. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - Klient lub inna osoba ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w taki sam sposób, w jaki zgoda została udzielona lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na poniższy adres kontaktowy.

 5. Prawo do wniesienia skargi - Klient lub inna osoba może w każdym czasie skierować skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, którym jest Úřad pro ochranu osobních údajů (Urząd Ochrony Danych Osobowych), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7.

Wszystkie powyższe prawa można wykorzystać wobec OLZA BUSINESS GROUP, a.s. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres e-mail: contact@olzafulfillment.com. Adres ten można również wykorzystać w celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Wniosek Klienta lub innej osoby zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza ze względu na złożoność żądania Klienta lub innej osoby, OLZA BUSINESS GROUP, a.s. jest uprawniona do przedłużenia tego okresu o kolejne dwa miesiące. Oczywiście Klient lub inna osoba zostanie poinformowana o takim ewentualnym przedłużeniu i jego uzasadnieniu.© Olza Business Group 2011-2024 / Polityka prywatności

Site by weboski

Dziękujemy!
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Szwejk

Szybki kontakt