contact@olzafulfillment.com +420 736 545 984

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost OLZA BUSINESS GROUP, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 11425, IČ 17374821, se sídlem Nádražní 41/5, 737 01 Český Těšín jako správce osobních údajů, tímto informuje své zákazníky, smluvní partnery a další dotčené osoby o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v rámci činnosti společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s., kdy tato činnost spočívá zejména v poskytování skladovacích a logistických služeb.

Společnost OLZA BUSINESS GROUP, a.s. zpracovává osobní údaje z následujících právních důvodů a pro následující účely:

Uzavření smlouvy nebo jednání o smlouvě, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy

OLZA BUSINESS GROUP, a.s. poskytuje skladovací a logistické služby. Za tímto účelem společnost zpracovává osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o poskytování těchto služeb, což zahrnuje údaje poskytnuté zákazníkem společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo osobní údaje vyplývající z tohoto smluvního vztahu (historie objednávek, fakturace apod.).

Právním základem tohoto zpracování je především plnění smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících, včetně poskytování servisních služeb a zákaznického servisu v souvislosti se smlouvou. Dále jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem plnění práv a povinností společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s. vyplývajících z právních předpisů (např. účetní a daňové povinnosti) nebo za účelem plnění oprávněných zájmů společnosti (např. ochrana právních nároků a zájmů společnosti).

K obdobnému zpracování osobních údajů dochází i v dalších případech uzavírání smluv s obchodními partnery společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s., kdy zpracování osobních údajů probíhá v obdobném rozsahu, za obdobnými účely a z totožných důvodů.

Produkty a služby nabízené společností OLZA BUSINESS GROUP, a.s.

Společnost OLZA BUSINESS GROUP, a.s. může zpracovávat osobní údaje také za účelem kontaktování zákazníků za účelem přímého marketingu s nabídkami vlastních produktů a služeb. Za tímto účelem jsou zpracovávány kontaktní údaje. Právním základem pro toto zpracování je buď udělený souhlas, přičemž další informace o tomto zpracování jsou uvedeny v rámci tohoto souhlasu, nebo oprávněné zájmy společnosti. To platí v případě, že mezi zákazníkem a společností OLZA BUSINESS GROUP, a.s. byly služby poskytnuty již dříve. Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku, po které bude zpracování vašich osobních údajů pro tento účel ukončeno.

Používání webových stránek společnosti

Pokud používáte webové stránky společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s., jsou v této souvislosti zpracovávány také soubory cookie.

Osobní údaje jsou společností OLZA BUSINESS GROUP, a.s. zpracovávány především po dobu trvání smluvního vztahu se společností, tj. po dobu možnosti uplatnění práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu, zejména po dobu trvání promlčecí lhůty a přiměřenou dobu po jejím uplynutí pro případ uplatnění jakýchkoli nároků po uplynutí promlčecí lhůty. Společnost OLZA BUSINESS GROUP, a.s. dále upozorňuje, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb nebo pro splnění všech povinností společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s. , ať už tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi nebo z obecně platných právních předpisů, zpracovává společnost bez ohledu na váš souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo v souladu s nimi (tato doba zpracování může být až 10 let). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, platí to po dobu uvedenou v tomto souhlasu nebo do jeho odvolání, pokud k němu dojde před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen. Pokud tato doba není v souhlasu uvedena, bude společnost zpracovávat osobní údaje po přiměřenou dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byl souhlas udělen.

Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám jako zpracovatelům. Jedná se především o smluvní partnery společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s., jejichž služeb společnost v rámci své činnosti využívá. Patří mezi ně například poskytovatelé IT a softwarových řešení, poskytovatelé právních, daňových nebo účetních služeb, dopravní společnosti apod.

V některých případech může společnost OLZA BUSINESS GROUP, a.s. předávat osobní údaje i do zemí mimo Evropský hospodářský prostor v souvislosti s využíváním služeb některých zahraničních společností (Microsoft, Google, Facebook). Společnost OLZA BUSINESS GROUP, a.s. předává osobní údaje pouze společnostem, které jsou povinny důsledně chránit vaše osobní údaje, a to pouze ze Spojených států amerických. Přesto vás musíme upozornit, že USA jsou zemí, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů; to mimo jiné znamená, že vládní orgány v USA mohou mít právo na přístup k vašim osobním údajům bez účinných opravných prostředků.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají fyzické osoby vůči společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s. určitá práva. Tato práva zahrnují:

Právo na přístup – na základě tohoto práva má zákazník nebo jiná osoba právo vědět, jaké údaje jsou o něm zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, odkud jeho osobní údaje pocházejí, komu jsou předávány, kdo kromě společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s. osobní údaje zpracovává a jaká další práva má zákazník nebo jiná osoba v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů. Ačkoli by všechny informace měly být obsaženy v tomto dokumentu, zákazník nebo jiná osoba se může v případě nejasností obrátit na společnost OLZA BUSINESS GROUP, a.s., která poskytne další informace.

Právo na opravu – pokud zákazník nebo jiná osoba zjistí, že osobní údaje zpracovávané společností OLZA BUSINESS GROUP, a.s. jsou nepřesné nebo neúplné, má právo je bez zbytečného odkladu opravit nebo doplnit.

Právo na výmaz – v určitých případech má zákazník nebo jiná osoba právo na výmaz svých osobních údajů. Osobní údaje zákazníka nebo jiné osoby budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud nastane některý z následujících důvodů:

  • osobní údaje zákazníka nebo jiné osoby již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,

  • zákazník nebo jiná osoba odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je udělení souhlasu nezbytné pro zpracování a neexistuje žádný jiný důvod, proč by údaje mohly být nadále zpracovávány,

  • zákazník nebo jiná osoba uplatní své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování) osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s., a je zřejmé, že tyto oprávněné zájmy odůvodňující takové zpracování již neexistují, nebo

  • zákazník nebo jiná osoba se domnívá, že zpracování osobních údajů prováděné společností OLZA BUSINESS GROUP, a.s. již není v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Toto právo neplatí, pokud je zpracování osobních údajů nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s. nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – v určitých případech může zákazník nebo jiná osoba uplatnit vedle práva na výmaz i právo na omezení zpracování. Toto právo umožňuje zákazníkovi nebo jiné osobě v určitých případech požadovat, aby byly osobní údaje zákazníka nebo jiné osoby označeny a nebyly předmětem dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoli navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Společnost OLZA BUSINESS GROUP, a.s. musí omezit zpracování osobních údajů, pokud:

  • zákazník nebo jiná osoba popírá pravdivost osobních údajů; v takovém případě je zpracování údajů omezeno na dobu potřebnou ke zjištění, které údaje jsou pravdivé,

  • osobní údaje zákazníka nebo jiné osoby jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co lze zpracovávat), ale zákazník nebo jiná osoba by si přála tyto údaje před jejich výmazem omezit (např. pokud předpokládá, že tyto údaje společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s. v budoucnu stejně poskytne),

  • osobní údaje zákazníka nebo jiné osoby již nejsou potřebné pro výše uvedené účely zpracování, ale zákazník je potřebuje k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo

  • zákazník nebo jiná osoba vznese námitku proti zpracování. Právo vznést námitku je podrobněji popsáno níže v části Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu zkoumání, zda je námitka zákazníka nebo jiné osoby oprávněná, je společnost OLZA BUSINESS GROUP, a.s. povinna omezit zpracování osobních údajů zákazníka.

Právo na přenositelnost údajů – zákazník nebo jiná osoba mají právo získat od společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s. všechny své osobní údaje, které jí zákazník nebo jiná osoba poskytl a které jsou zpracovávány na základě jeho souhlasu. Osobní údaje zákazníka nebo jiné osoby budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné snadno předávat údaje na žádost zákazníka nebo jiné osoby, mohou to být pouze údaje zpracovávané automaticky v elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování – zákazník nebo jiná osoba mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s. V takovém případě společnost OLZA BUSINESS GROUP, a.s. přestane osobní údaje zpracovávat, pokud neexistují závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování. Po vznesení námitky společnost OLZA BUSINESS GROUP, a.s. vždy přestane zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo jiné osoby pro účely přímého marketingu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – zákazník nebo jiná osoba mají právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to stejným způsobem, jakým byl souhlas udělen, nebo e-mailem zaslaným na níže uvedenou kontaktní adresu.

Právo podat stížnost – zákazník nebo jiná osoba mohou kdykoli podat stížnost v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Všechna výše uvedená práva lze vůči společnosti OLZA BUSINESS GROUP, a.s. uplatnit zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu: contact@olzafulfillment.com. Na této adrese lze také získat další informace o ochraně údajů.

Žádost zákazníka nebo jiné osoby bude posouzena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku zákazníka nebo jiné osoby, je společnost OLZA BUSINESS GROUP, a.s. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Zákazník nebo jiná osoba bude samozřejmě o tomto možném prodloužení a jeho důvodech informována.


© Olza Business Group 2011-2024 / Zásady ochrany osobních údajů

Site by weboski

Děkuji, !
formulář byl odeslán

Szwejk

Rychlý kontakt

Tato stránka používá soubory cookie. Používáním webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací o tom lze nalézt v Zásady ochrany osobních údajů. Chápu